شعر و داستان
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : ادبیات -رمان سیاسی
نویسنده : گئورگ ویرت
مترجم : لطفعلی سمینو
سال چاپ : 1400- چاپ سوم- شومیز
تعداد صفحه : 216- تحریر 
قیمت : 96000 تومان
شماره گان: 200

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : ادبیات -رمان سیاسی
نویسنده : گئورگ ویرت
مترجم : لطفعلی سمینو
سال چاپ : 1396 - چاپ دوم - شومیز
تعداد صفحه : 216- تحریر 
قیمت : 64000 تومان
شماره گان: 500
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : مجموعه ی شعر
نویسنده : هادی گل زاده
سال چاپ : 1387 - چاپ دوم - شومیز
تعداد صفحه : 112- تحریر 
قیمت :64000 تومان
شماره گان: 1500
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : مجموعه داستان کوتاه
نویسنده : احمد گل زاده
سال چاپ : 1387 - چاپ دوم - شومیز
تعداد صفحه : 144- تحریر 
قیمت : 66000 تومان
شماره گان:1500
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : رمان
نویسنده : گئورگ ویرت
مترجم :  لطفعلی سمینو
سال چاپ : 1386 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 216- تحریر 
قیمت : ناموجود
شماره گان: 3100
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع :  شعر
نویسنده : جان لنون
مترجم :  مورسو روکانتن
سال چاپ : 1386 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 32- گلاسه - رنگی - 
قیمت :28000 تومان
شماره گان: 5200
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : مجموعه ی شعر
نویسنده : جان لنون
مترجم :  مورسو روکانتن
سال چاپ : 1386 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 32- گلاسه - رنگی - 
قیمت :28000 تومان
شماره گان: 5200
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : مجموعه ی شعر

نویسنده : ویکتور خارا
مترجم :  مورسو روکانتن
سال چاپ : 1386 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 32- گلاسه - رنگی - 
قیمت :28000 تومان
شماره گان: 5200

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : مجموعه ی شعر

نویسنده :
 هادی گل زاده
سال چاپ : 1383 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 112- تحریر 
قیمت :15000 تومان
شماره گان: 2500

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : مجموعه داستان کوتاه

نویسنده : احمد گل زاده
سال چاپ : 1382 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 142- تحریر 
قیمت : نا موجود
شماره گان: 5000

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : مجموعه داستان کوتاه

نویسنده :
هادی گل زاده
سال چاپ : 1383 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 142- تحریر 
قیمت : 68000 تومان
شماره گان: 2500

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : مجموعه ی شعر

نویسنده : بهزاد حیدری
سال چاپ : 1383 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 144- تحریر 
قیمت : 68000 تومان
شماره گان: 1300
مرکز پخش : پخش دوستان 66400987
شماره واتساپ : 09223037558 - 09014750709

لینکهای مرتبط