دسته بندی موضوعات
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : مجموعه داستان کوتاه
نویسنده : احمد گل زاده
سال چاپ : 1387 - چاپ چهارم - شومیز
تعداد صفحه : 144- تحریر 
قیمت : صووچهل وپنج هزارتومان
شماره گان:250
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : مجموعه ی شعر
نویسنده : هادی گل زاده
سال چاپ : 1403- چاپ سوم- شومیز
تعداد صفحه : 112- تحریر 
قیمت :صدوچهل وپنج هزار تومان
شماره گان: 200
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : اجتماعی - سیاسی
نویسنده : سیندی جاکوییت/دون روخاس/نیلز کاسترو/فیدل کاسترو

مترجم : امیرحسین اسپهبدی
سال چاپ : 1403 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 92-بالک  قیمت : صد هزار تومان 
شماره گان: 200- کتاب با رعایت حق کپی رایت چاپ شده است

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : مجموعه داستان کوتاه

نویسنده :
هادی گل زاده
سال چاپ : 1403 -چاپ دوم - شومیز
تعداد صفحه : 142- تحریر 
قیمت : صدوچهل و پنج هزار تومان
شماره گان: 250
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : مجموعه داستان کوتاه

نویسنده : هادی گل زاده
سال چاپ : 1383 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 142- تحریر 
قیمت : ناموجود
شماره گان: 2500
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : اقتصادی - سیاسی
نویسنده : کارل مارکس
مترجم : میرجواد سیدحسینی - نفیسه نمدیان پور
سال چاپ : 1403 - چاپ هشتم- شومیز
تعداد صفحه : 232- - بالک 
قیمت : دویست و چهل و پنج تومان
شماره گان: 200

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : اجتماعی - سیاسی
نویسنده : لئون تروتسکی
مترجم : منیژه نجم عراقی
سال چاپ : 1403 - چاپ سوم- شومیز
تعداد صفحه : 308-بالک
قیمت : سی صد و بیست هزار تومان
شماره گان: 200- کتاب با رعایت حق کپی رایت چاپ شده است

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : اجتماعی - سیاسی
نویسنده : لئون تروتسکی
مترجم : منیژه نجم عراقی
سال چاپ : 1403 - چاپ چهارم- شومیز
تعداد صفحه : 94- -بالک
قیمت : صد هزارتومان
شماره گان: 200- کتاب با رعایت حق کپی رایت چاپ شده است
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : اجتماعی - سیاسی
نویسنده : لئون تروتسکی
مترجم : منیژه نجم عراقی
سال چاپ : 1398 - چاپ دوم - شومیز
تعداد صفحه : 94- -بالک
قیمت : ناموجود
شماره گان: 500- کتاب با رعایت حق کپی رایت چاپ شده است
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : فلسفه
نویسنده : جورج نواک
مترجم : علیرضا نجمی
سال چاپ : 1403 - چاپ چهارم - شومیز
تعداد صفحه : 196- - بالک
قیمت : صدونودوشش هزار تومان
شماره گان: 200 - کتاب با رعایت حق کپی رایت چاپ شده است
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : فلسفه
نویسنده : جورج نواک
مترجم : علیرضا نجمی
سال چاپ : 1398 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 196- - بالک
قیمت :ناموجود
شماره گان: 500 - کتاب با رعایت حق کپی رایت چاپ شده است
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : اجتماعی - سیاسی

نویسنده : لئون تروتسکی
مترجم : منیژه نجم عراقی
سال چاپ : 1400 - چاپ اول- شومیز
تعداد صفحه : 308-بالک
قیمت : 68000تومان
شماره گان: 200- کتاب با رعایت حق کپی رایت چاپ شده است
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : اجتماعی - سیاسی
نویسنده : مصطفی شعاعیان
سال چاپ : 1400 - چاپ سوم- شومیز
تعداد صفحه : 84-  بالک
قیمت :  صدهزارتومان
شماره گان: 200- 
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید


موضوع : اجتماعی - سیاسی
نویسنده : مصطفی شعاعیان
سال چاپ : 1399 - چاپ دوم- شومیز
تعداد صفحه : 84- بالک
قیمت : ناموجود
شماره گان: 200-
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : اجتماعی - سیاسی
نویسنده : مصطفی شعاعیان
سال چاپ : 1400 - چاپ سوم - شومیز
تعداد صفحه : 182- بالک
قیمت :  صدوهشتادوپنج هزارتومان
شماره گان: 200
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : اجتماعی - سیاسی
نویسنده : مصطفی شعاعیان
سال چاپ : 1399 - چاپ دوم - شومیز
تعداد صفحه : 182- بالک
قیمت : 40000 تومان
شماره گان: 200
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : ادبیات -رمان سیاسی
نویسنده : گئورگ ویرت
مترجم : لطفعلی سمینو
سال چاپ : 1403- چاپ چهارم- شومیز
تعداد صفحه : 216- تحریر 
قیمت : دویست و سی هزار تومان
شماره گان: 200

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : ادبیات -رمان سیاسی
نویسنده : گئورگ ویرت
مترجم : لطفعلی سمینو
سال چاپ : 1396 - چاپ چهارم- شومیز
تعداد صفحه : 216- تحریر 
قیمت : دویست وسی هزارتومان
شماره گان: 500
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع :مدیریت - اجتماعی
نویسنده : کنت.اچ.بلانچارد - مارک.ج.میلر
مترجم :  میرجواد سید حسینی- ابوالقاسم نوری
سال چاپ : 1403 - چاپ چهارم- شومیز
تعداد صفحه : 152- تحریر 
قیمت : صدوشصت و چهارهزار تومان
شماره گان: 200
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع :مدیریت - اجتماعی
نویسنده : کنت.اچ.بلانچارد - مارک.ج.میلر
مترجم :  میرجواد سید حسینی- ابوالقاسم نوری
سال چاپ : 1396 - چاپ دوم - شومیز
تعداد صفحه : 152- تحریر 
قیمت : 12000 تومان
شماره گان: 500
123
مرکز پخش : پخش دوستان 66400987
شماره واتساپ : 09223037558 - 09014750709

لینکهای مرتبط