بی تردید روزی خواهد آمد که آسمان آبی، دنیا در صلح و همه مهربان و برابر خواهند بود.  «انتشارات لحظه»