پرستاری

نویسنده: 
امانویل هوروویتز
مترجم: 
ملیحه خیری، مقدمه از دکتر محمد علی صدرعاملی
سال چاپ: 
1384
نویسنده: 
باربارا هتفیلد
مترجم: 
توران گل نژاد ، مقدمه حمید سهراب پور
سال چاپ: 
1386
نویسنده: 
گروه نویسندگان
سال چاپ: 
1389