مدیریت

نویسنده: 
کن بلانچارد - مارک میلر
مترجم: 
میر جواد سید حسینی، مقدمه از دکتر ابوالقاسم نوری
سال چاپ: 
1387