درمان

نویسنده: 
باربارا هتفیلد
مترجم: 
توران گل نژاد ، مقدمه حمید سهراب پور
سال چاپ: 
1386