اقتصادی

نویسنده: 
کارل مارکس
مترجم: 
میرجواد سیدحسینی / نفیسه نمدیان پور
سال چاپ: 
1396
نویسنده: 
کارل مارکس
مترجم: 
میرجواد سیدحسینی - نفسیه نمدیان پور
سال چاپ: 
1385